Stijgend aantal evenementen in de stad

Evenementen in de stad of in het centrum van de gemeente, het is een populaire combinatie die de laatste jaren aan een echte opmars bezig is. Denk maar aan de vele kleine festivals en pop-ups in de stedelijke omgeving. Ook in Nederland is deze stijgende trend in stedelijke evenementen merkbaar. Het grotere aantal evenementen zorgt voor leven in de stad. Maar de aanwezigheid van evenementen en bezoekers zorgt ook voor een grotere druk op de stadscentra en die wordt niet altijd als positief ervaren. De evenementenlocatie wordt vaak in de eerste plaats gekozen in functie van de belevingswaarde. De ontsluiting en bereikbaarheid van de site komen pas in een later stadium in de spotlights. De locatie van een evenement heeft echter een invloed op het bereikbaarheidsprofiel van het evenement en de manier waarop bezoekers zich zullen verplaatsen en nog een grotere invloed op de overlast voor de buurt.

Evenementen in de stad: voor- en nadelen

De stedelijke omgeving biedt tal van voordelen voor het organiseren van evenementen. Er zijn heel wat voorzieningen aanwezig, er is een uitgebreid vervoersaanbod met vervoersinfrastructuur (wegennet, parkings, openbaar vervoer en fietsinfrastructuur). Het netwerk en de infrastructuur zorgen voor een sterke basis waarop verdere uitbreidingen mogelijk zijn. Last but not least is er een groot doelpubliek. Maar net die aanwezigheid van omwonenden is ook de achilleshiel. De hoge densiteit in de bewoning zorgt voor een groot aantal buren die hinder kunnen ondervinden van het evenement. Geluidsoverlast, zwerfvuil, wildplassen, maar ook sluipverkeer en wildparkeren zijn vaak hinderlijke neveneffecten. Een negatieve perceptie van het evenement verkleint het draagvlak bij de omwonenden. Recent besliste het Parkkaffee in Mariakerke bij Gent nog om de activiteiten te beperken vanwege aanhoudende klachten van buurtbewoners. Maar ook verder van huis hebben grote stedelijke festivals een negatieve impact op bewoners en bedrijven zoals het Ultra festival in Miami.

Mobiliteitsaanpak voor stedelijke evenementen

Een correcte mobiliteitsanalyse brengt de impact van het evenement op het verkeersnetwerk en de omgeving in kaart. Op basis van deze analyse wordt inzicht verkregen in de belangrijkste knelpunten en opportuniteiten. Met de gepaste maatregelen bieden we verder in het mobiliteitsplan een antwoord op deze resultaten.

Een mobiliteitsplan voor evenementen in de stad zal in eerste instantie de bereikbaarheid van de site voor de bezoekers verbeteren. De ligging van de evenementensite en de beschikbare voorzieningen zijn bepalend voor het aantal bijkomende maatregelen dat nodig zal zijn. Heel wat bezoekers zullen immers op een relatief korte afstand wonen en bovendien kan er gebruik gemaakt worden van de bestaande vervoersinfrastructuur. In een aantal gevallen zoals bij sportwedstrijden of optochten waarbij het parcours over de openbare weg loopt, moet de impact van het evenement op de circulatie in de stad of de gemeente grondig geëvalueerd worden. Aangepaste signalisatie en circulatie zijn dan noodzakelijk om een verkeersinfarct te vermijden.

De klemtoon in het mobiliteitsplan voor evenementen in de stad zal verschuiven van bereikbaarheid naar minder hinder. Er zullen maatregelen opgenomen worden om de overlast voor de omgeving te beperken. Daarbij is het van cruciaal belang om te luisteren naar de buurt en buurtbewoners te betrekken bij het opstellen van een mobiliteitsplan.

Recent besliste recreatiedomein De Schorre in Boom om in samenspraak met de buurt het aantal evenementendagen per jaar bijna te halveren van 30 naar 17 dagen. Bewoners, bezoekers, werknemers, klanten en leveranciers moeten tijdens een evenement omliggende bestemmingen kunnen blijven bereiken. Tijdelijke parkeerplaatsen voor bewoners, doorlaatbewijzen of het inzetten van stewards kunnen hierbij een oplossing bieden. 

Conclusie

Dat evenementen in de stad een specifieke mobilteitsaanpak vragen is duidelijk geworden. Op basis van een grondige analyse van de impact van het evenement op de stedelijke omgeving kan een maatregelenpakket op maat opgesteld worden. Afhankelijk van het type evenement, de locatie ervan en het bezoekersprofiel zullen minder hinder maatregelen steeds een belangrijk aandachtspunt zijn in het mobiliteitsplan. Sterker nog: bij stedelijke evenementen zal de aandacht voor minder hinder maatregelen vaak belangrijker zijn dan voor de bereikbaarheidsmaatregelen. 

Abonneer op onze nieuwsbrief

We houden u enkele keren per jaar op de hoogte van onze updates en ons aanbod. U kunt op elk moment opnieuw uitschrijven.